Ota yhteyttä!

Käytöksen havainnointia

Käyttäytymisen havainnointia ja tuen suunnittelua

Lapsen käyttäytyminen kertoo informaatiota lapsen sisäisestä tilasta. Seuraavaksi tuon joitakin käyttäytymisen piirteitä esiin, joita on hyvä seurata tulevaa lapsen tuen suunnittelmaa varten.

Haluan korostaa tämän tyyppisten piirteiden erottamista, koska oman kokemukseni mukaan Suomalaisessa kulttuurissa hyvin vetäytyvät ja ylisopeutuvat lapset jäävät meiltä helposti havaitsematta. Osaksi varmaan syystä, että ryhmät ovat suuria mutta myös siksi, että ylisopeutuvat ja kiltit lapset ovat helpompi hyväksyä. He eivät häiritse omaa opetustyötämme ja jopa palkitsevat sitä sopeutumalla toimintaamme.

Olemme paljon tarkempia huomaamaan kiintymismalliltaan ristiriitaisesti (usein käytösongelmia) ja jäsentymättömästi käyttäytyvät lapset kuin vetäytyvät, ylijoustavat hyvin tehtäväorientoituneet ns. näkymättömät lapset. Nämä lapset kuitenkin tarvitsevat myös tuen omalle kehitykselleen - turvaa, houkuttelua ja huomioimista.

Seuraavassa tuon nähtäväksi hyvin ylimalkaisesti joitakin havainnoitavia käyttäytymisen piirteitä, jotka mahdollisesti auttavat suunnittelemaan tuen tarpeita eri lailla kiintymyssuhteissaan toimiville lapsille.

1 Käyttäytyminen

- lapsi rajoja vastustava, käytökseltään ennustamaton, huomiohakuinen, tunteita rajusti purkava

tai

-lapsi ylisopeutuvainen, rajoja liian helposti hyväksyvä, huomiota välttelevä, liian itsenäisesti selviytyvä, tunteiltaan epäaito ns. näkymätön lapsi

2 Tarkkaavaisuus, keskittyminen

- lapsi huonosti keskittyvä, ylikierroksilla käyvä, impulssiivinen

tai

-intensiivisesti keskittyvä, toimintaa ylikontrolloiva, tehtäväkeskeinen

3 Leikki lapsiryhmässä

-lapsi omistushaluinen kaverien suhteen, kavereita pomottava, vaikeasti välineitä jakava, vaikeasti rajoja hyväksyvä, itsetunnoltaan alhainen

tai

-lapsi kiinnostumaton leikkimään muiden kanssa, miellyttämisen haluinen, paljon yksin leikkivä, helposti johdateltava

4 Miten lapsi reagoi eroihin ja jälleennäkemisiin

-lapsi takertuvainen, eroista ahdistuva, vanhempiaan vaikeasti jättävä, hakutilanteissa ylikierroksilla käyvä, vaikeasti rauhoitettava näissä tilanteissa

tai

-lapsi vähän vanhempia huomioiva -taakseen katsomaton, tunteitaan näyttämätön vanhemman lähtiessä, ahdistuessaan huomion muihin siirtävä, tunneilmaisussaan minimaalinen

5 Emotionaalinen yleistila

-lapsi usein ahdistuva, stressaantunut, yli-iloinen, helposti hämmentyvä

tai

-lapsi ei näkyvästi ahdistuva jopa tilanteissa, joissa se olisi luonnollista, ilmeiltään surullinen, vetäytyvä, tunteitaan näyttämätön

5 Miten lapsi käsittelee tunteitaan

-lapsi tilanteita kontrolloiva, kyvytön säätelemään tunteitaan, muita satuttava omia tunteita kontrolloidakseen, tunteiltaan usein vihainen

tai

-lapsi tunteitaan verbalisoimaan kykenemätön, mahdollisesti itseään satuttava mutta myös muita passiivis-aggressiivisesti satuttava, tuskallisia tunteitaan ilmaisematon

Havainnointilista on vain suuntaa antava ja on tarkoitettu kasvattajalle pohdiskeltavaksi. Tavoitteena erityisesti nostaa esiin vetäytyvät, arat ja tunteitaan kontrolloivat lapset. Oman kokemukseni mukaan juuri näistä vetäytyvistä lapsista on tullut suurimmat yllätykset. Usein lapsen vetäytyvyydestä ja ylisopeutuvuudesta on paljon viitteitä mutta ne vain jostain syystä jäävät huomioimatta.

Seuraavaksi tuon esiin ns. kiintymystestin (tarinatesti), jolla voi saada lisää tietoa lapsen sisäisistä kokemuksista ja on myös hyvä keskustelun pohjaksi vanhempien kanssa. Testillä on mahdollisuus ymmärtää onko lapsella kokemusta autetuksi tulemisesta vai jääkö hän tunteineen yksin. Onko tarinan vanhempi rankaiseva vai välittävä.

https://www.vanhemmuudentuki.fi/kiintymystesti/

Golding, K. S., Fain, J., Frost, A., Mills, C., Worrall, H., Roberts, N., Durrant, E. and Templeton, S. 2013. Observing Children with Attachment Difficulties in School. ATool for Identifying and Supporting Emotional and Social Difficulties in Children Aged 5-11. London and Philadelphia. Jessica Kingsley.